gratis

Stichting Vrienden van Molen de Hoop

ANBI gegevens

Naam:
Stichting Vrienden van Molen De Hoop Hellendoorn

Fiscaalnummer:
8525.99.973

Contactgegevens:
Ninaberlaan 78, 7447AH Hellendoorn
stichtingvriendenvandehoop@gmail.com

 

Facebook volg onsDoelstelling van de stichting:

 1. De stichting heeft ten doel:
  het ondersteunen van de instandhouding van de monumentale molen De Hoop aan de Ninaberlaan 78 te Hellendoorn als levend museum en de instandhouding van de naastgelegen aanbouw (infocentrum), en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:


Beleidsplan 2018-2020:

Sinds 2013 heeft de Stichting Vrienden van Molen De Hoop Hellendoorn  zich ingezet voor het doel het ondersteunen van de instandhouding van de rijksmonumentale (1854) korenmolen De Hoop aan de Ninaberlaan te Hellendoorn als levend museum en de totstandkoming en instandhouding van het naastgelegen infocentrum.
Zo werden in 2014 twee generatoren aangebracht voor de opwekking van elektriciteit en werd in 2016 met de realisatie van het infocentrum gestart. Dit geheel levert de unieke combinatie van koren- en stroommolen op. Ambachtelijk malen van meel en nieuwe techniek voor het opwekken van duurzame stroom.  Verleden en heden verenigd in Molen De Hoop, die ook als één van de weinige molens in Nederland een beroeps molenaar kent. Met een nieuw bestuur werd in het najaar van 2017 de tweede plaats van de landelijke Molenprijs 2017 behaald. Met de opbrengst van het prijzengeld kon een begin gemaakt worden met de duurzame afbouw van het infocentrum. Het verwerven van de benodigde subsidiegelden en sponsorgelden maakte in 2018 de realisatie van het infocentrum mogelijk.

De stichting tracht bovenstaand doel te bereiken door:

 1. het  verwerven van de nodige financiele middelen, hetzij van subsidieverstrekkers, hetzij van sponsoren of donateurs, hetzij anderszins.
 2. het beheren van het infocentrum in samenspraak met de molenaar.
 3. het  bevorderen van het zoveel mogelijk in werking stellen van de molen.
 4. het bevorderen van een verantwoorde professionele uitstraling van de molen en infocentrum en van de inrichting van de omgeving van de molen.
 5. het onderhouden van contacten en samenwerkingrelaties met andere instanties met gelijkgericht doel.
 6. het bevorderen van interesse van een zo breed mogelijk publiek bij het behoud van een duurzaam draaiende molen.
 7. het bevorderen van activiteiten in de molen en het infocentrum.


Activiteiten 2018-2020

Plan van aanpak werving sponsoren en donateurs. Word vrienden van Molen De Hoop!

Werving 2 à 5 vrijwillige molenaars in samenspraak met de molenaar. Deze kunnen op kosten van de stichting een opleiding volgen die hen in staat stelt zelfstandig de molen te bedienen. Dit ter ondersteuning van onze beroeps molenaar.

In samenspraak met de molenaar werving, opleiden en begeleiden  van vrijwilligers (ook met een beperking) ten behoeve van verschillende zelfstandig uit te voeren taken als educatie, voorlichting en opvang groepen in de ontvangstruimte, verkoop duurzame producten in de winkel van de molen.

Inrichting infocentrum als toeristische trekpleister en informatiepunt voor ontvangst en rondleiding in de molen voor groepen met behulp van professionele communicatiemiddelen.

Workshops en demonstraties voor groepen. Bakcursus.

Exposities gerelateerd aan de molen.

Arrangementen ontwikkelen samen met andere toeristische trekpleisters in de gemeente Hellendoorn.

Aanwezigheid met kraam met (streek)producten bij evenementen in de gemeente ter vergroting van de bekendheid van koren en stroommolen De Hoop.

Aansluiting bij evenementen in de gemeente Hellendoorn als Open Monumentendag, Molendag, NL doet en cultuur en duurzaamheidsmarkten.

Ontwikkeling activiteiten/communicatieplan.

Ontwikkeling bevoegdhedenmatrix. De molenaar exploiteert de molen. De stichting faciliteert en tracht het doel te bereiken in samenspraak met de molenaar.

Ontwikkeling financiele paragraaf.


Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie leden.
Het bestuur stelt het aantal leden van het bestuur vast.
Het bestuur verdeelt zijn taken onderling en benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris/penningmeester.
Indien het aantal leden van het bestuur is gedaald tot onder het in lid 1. van dit artikel vermelde minimumaantal, blijft het bestuur bevoegd.

Per 1 januari 2018 bestaat het bestuur uit:
Fokke Bakker; voorzitter
Pieter van der Veen; secretaris
Jan Dakhorst; penningmeester
Ernst Haitsma; lid

Beloningsbeleid:

Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen na goedkeuring van het bestuur eventueel in aanmerking komen voor een vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Jaarverslag 2017:
Sinds 2013 heeft de Stichting Vrienden van Molen De Hoop Hellendoorn  zich ingezet voor het doel het ondersteunen van de instandhouding van de rijksmonumentale (1854) korenmolen De Hoop aan de Ninaberlaan te Hellendoorn als levend museum en de totstandkoming en instandhouding van de naastgelegen infocentrum.
Zo werden in 2014 twee generatoren aangebracht voor de opwekking van elektriciteit en werd in 2016 met de realisatie van de aanbouw gestart. Dit geheel levert de unieke combinatie van koren- en stroommolen op. Ambachtelijk malen van meel en nieuwe techniek voor het opwekken van duurzame stroom.  Verleden en heden verenigd in Molen De Hoop, die ook als één van de weinige molens in Nederland een beroeps molenaar kent.
Nadat in augustus bekend werd dat molen De Hoop genomineerd was voor de Bankgiro-loterij Molenprijs 2017, is het gelukt om  in  allerijl de vacatures in het bestuur, dat geslonken was tot alleen de voorzitter, in te vullen met een penningmeester, een secretaris en een extra lid.
Deze nominatie was belangrijk vanwege de kans op het verwerven van gelden ten behoeve van  de afbouw van de aanbouw van de molen bij voldoende digitale publieksstemmen.  In augustus werd wekelijks door het bestuur vergaderd, ter voorbereiding op de stemmenwerving in september. Met het behalen van de prijs zou immers  de herstart van de bouwactiviteiten mogelijk zijn.
In september hebben we in de weekends bij supermarkten in Hellendoorn en Nijverdal, samen met nog een tiental vrijwilligers, heel actief stemmen geworven. Ook alle digitale mogelijkheden werden benut. Verder besteedden de (huis aan huis) kranten veel aandacht aan de nominatie voor de molenprijs 2017.
Op 5 oktober werd bekend  dat wij van de vier genomineerden  de 2de prijs hadden gewonnen, toch goed voor het mooie startkapitaal van   €9.069,=. Evenveel stemmen op onze molen als euro’s.
In de bestuursvergaderingen van oktober  en november werd vooral over de voorgenomen afbouwplannen en het werven van sponsorgelden gesproken en het betrekken bij de afbouw van specialistische vrijwilligers.
In de vergadering van 27 nov. 2017 deelt de voorzitter mee vanwege persoonlijke reden per direct te willen stoppen als bestuurslid. Een van de bestuursleden neemt het voorzitterschap a.i. op zich.
Aan het eind van het verslagjaar zijn voldoende gelden vergaard om een begin te maken met fase 1 van de afbouw van het infocentrum. Het bestuur ziet het volgende jaar met vertrouwen tegemoet.
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 maart 2018.

Financieel jaarverslag 2017

Banksaldo per 01/01/2017  61,70
Ontvangsten;9069,00  
Molenprijs 2017   
Schenking  inwoner5000,00  
Totaal ontvangsten14069,00 + 14069,00 
    
Uitgaven;   
Bankkosten120,53  
Onkosten molenprijs750,82  
Onkosten infocentrum123,92  
Totaal uitgaven995,27- 995,27 
    
Banksaldo per 31/12/2017  13135,43


Vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 maart 2018