gratis
De Molenaar van Hellendoorn

Stichting Vrienden van Molen de Hoop

ANBI gegevens

Naam:
Stichting Vrienden van Molen De Hoop Hellendoorn

Fiscaalnummer:
8525.99.973

Contactgegevens:
Ninaberlaan 78, 7447AH Hellendoorn
stichtingvriendenvandehoop@gmail.com

 

Facebook volg onsDoelstelling van de stichting:

 1. De stichting heeft ten doel:
  het ondersteunen van de instandhouding van de monumentale molen De Hoop aan de Ninaberlaan 78 te Hellendoorn als levend museum en de instandhouding van de naastgelegen aanbouw, en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:


Beleidsplan 2018-2022:

Sinds 2013 heeft de Stichting Vrienden van Molen De Hoop Hellendoorn  zich ingezet voor het doel het ondersteunen van de instandhouding van de rijksmonumentale (1854) korenmolen De Hoop aan de Ninaberlaan te Hellendoorn als levend museum en de totstandkoming en instandhouding van het naastgelegen aanbouw.
Zo werden in 2014 twee generatoren aangebracht voor de opwekking van elektriciteit en werd in 2016 met de realisatie van de aanbouw gestart. Dit geheel levert de unieke combinatie van koren- en stroommolen op. Ambachtelijk malen van meel en nieuwe techniek voor het opwekken van duurzame stroom.  Verleden en heden verenigd in Molen De Hoop, die ook als één van de weinige molens in Nederland een beroeps molenaar kent. Met een nieuw bestuur werd in het najaar van 2017 de tweede plaats van de landelijke Molenprijs 2017 behaald. Met de opbrengst van het prijzengeld kon een begin gemaakt worden met de duurzame afbouw van de aanbouw. Het verwerven van de benodigde subsidiegelden en sponsorgelden maakte in 2019 de opening van het informatiecentrum in de aanbouw mogelijk.

De stichting tracht bovenstaand doel te bereiken door:

 1. het  verwerven van de nodige financiele middelen, hetzij van subsidieverstrekkers, hetzij van sponsoren of donateurs, hetzij anderszins.
 2. het beheren van de ontvangstruimte in samenspraak met de molenaar.
 3. het  bevorderen van het zoveel mogelijk in werking stellen van de molen.
 4. het bevorderen van een verantwoorde professionele uitstraling van de molen en ontvangstruimte en van de inrichting van de omgeving van de molen.
 5. het onderhouden van contacten en samenwerkingrelaties met andere instanties met gelijkgericht doel.
 6. het bevorderen van interesse van een zo breed mogelijk publiek bij het behoud van een duurzaam draaiende molen.
 7. het bevorderen van activiteiten in de molen en de ontvangstruimte.


Activiteiten 2018-2022

Plan van aanpak werving sponsoren en donateurs. Word vrienden van Molen De Hoop!

Werving 2 à 5 vrijwillige molenaars in samenspraak met de molenaar. Deze kunnen op kosten van de stichting een opleiding volgen die hen in staat stelt zelfstandig de molen te bedienen. Dit ter ondersteuning van onze beroeps molenaar.

In samenspraak met de molenaar werving, opleiden en begeleiden  van vrijwilligers (ook met een beperking) ten behoeve van verschillende zelfstandig uit te voeren taken als educatie, voorlichting en opvang groepen in de ontvangstruimte, verkoop duurzame producten in de winkel van de molen.

Inrichting ontvangstruimte als toeristische trekpleister en informatiepunt voor ontvangst en rondleiding in de molen voor groepen met behulp van professionele communicatiemiddelen.

Workshops en demonstraties voor groepen. Bakcursus.

Exposities gerelateerd aan de molen.

Arrangementen ontwikkelen samen met andere toeristische trekpleisters in de gemeente Hellendoorn.

Aanwezigheid met kraam met (streek)producten bij evenementen in de gemeente ter vergroting van de bekendheid van koren en stroommolen De Hoop.

Aansluiting bij evenementen in de gemeente Hellendoorn als Open Monumentendag, Molendag, NL doet en cultuur en duurzaamheidsmarkten.

Ontwikkeling activiteiten/communicatieplan.

Ontwikkeling bevoegdhedenmatrix. De molenaar exploiteert de molen. De stichting faciliteert en tracht het doel te bereiken in samenspraak met de molenaar.

Ontwikkeling financiele paragraaf.


Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie leden.
Het bestuur stelt het aantal leden van het bestuur vast.
Het bestuur verdeelt zijn taken onderling en benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris/penningmeester.
Indien het aantal leden van het bestuur is gedaald tot onder het in lid 1. van dit artikel vermelde minimumaantal, blijft het bestuur bevoegd.

Per ultiomo 2019 bestaat het bestuur uit:
Fokke Bakker; voorzitter
Pieter van der Veen; secretaris
Jan Dakhorst; penningmeester
Ernst Haitsma; lid

Beloningsbeleid:

Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen na goedkeuring van het bestuur eventueel in aanmerking komen voor een vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Jaarverslag 2019:
Sinds 2013 heeft de Stichting Vrienden van Molen De Hoop Hellendoorn  zich ingezet voor het doel het ondersteunen van de instandhouding van de rijksmonumentale (1854) korenmolen De Hoop aan de Ninaberlaan te Hellendoorn als levend museum en de totstandkoming en instandhouding van de naastgelegen informatiecentrum.
Zo werden in 2014 twee generatoren aangebracht voor de opwekking van elektriciteit en in 2016 werd met de realisatie van het informatiecentrum gestart. Dit geheel levert de unieke combinatie van koren- en stroommolen op: ambachtelijk malen van meel en nieuwe techniek voor het opwekken van duurzame stroom.  Verleden en heden verenigd in Molen De Hoop, die ook als één van de weinige molens in Nederland een beroeps molenaar kent. Dankzij de vrijwillige hulp van een gepensioneerde beroepstimmerman, -metselaar en –schilder, en een deskundige vrijwilliger/installateur voor de electriciteit en watervoorziening kon het Infocentrum in het voorjaar afgebouwd worden.
Op Nationale Molendag 2019 op 13 mei vond de feestelijke gezamelijke openingshandeling plaats door wethouder mevr. A. van den Dolder, voorzitter Fokke Bakker en molenaar Jan van den Beld. Op deze dag werd ook een kleine markt rond de molen en een raadwedstrijd  gehouden, en werd een QR-schild aan de molen bevestigd.
Andere noemenswaardige activiteiten in 2019 zijn geweest:
•    het tekenen van de driepartijenovereenkomst begin april
•    deelname aan Dagje Hellendoorn op 30 juli
•    open Monumentendag op 14 september met optredens van kinderkoor De Wichter (in klederdracht) en de Eschländerkapel
•    een kraam op de Duurzaamheidsmarkt op 10 oktober
•    de presentatie van de flyer op 10 september
•    deelname aan de kerstpakkettenactie van c.s.g. Reggesteyn op 10 december
•    in het najaar zijn de eerste oriënterende gesprekken gestart t.a.v. samenwerking met andere musea in Hellendoorn
•    verder wordt gewerkt aan powerpresentaties en de ontwikkeling van leskisten.
De eerste gesprekken over deelname aan “75 jaar vrijheid Hellendoorn” zijn gevoerd.
Per ultimo 2019 bestaat het bestuur uit:
Fokke Bakker; voorzitter
Pieter van der Veen; secretaris
Jan Dakhorst; penningmeester
Ernst Haitsma; lid

Het bestuur heeft maandelijks vergaderd.


Financieel jaarverslag 2019

Banksaldo per 01/01/2019  18637,91
Ontvangsten;   
Huuropbrengsten   
St Overijsselse molenaars   
Dorpsbudget etc.978,80  
Totaal ontvangsten978,80 + 978,80 
    
Uitgaven;   
Bankkosten139,20  
Algemene kosten2749,64  
Investering informatiecentrum8006,93  
Totaal uitgaven10895,77- 10895,77 
    
Banksaldo per 31/12/2019  8720,94


Fiscaalnummer belastingdienst 8525.99.973

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 oktober 2020